13.2.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 46/18


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Spanje) op 9 december 2016 — Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno Central en Navarra

(Zaak C-636/16)

(2017/C 046/20)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Wilber López Pastuzano

Verwerende partij: Delegación del Gobierno Central en Navarra

Prejudiciële vraag

Moet artikel 12 van richtlijn 2003/109/EG van de Raad (1) van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, aldus worden uitgelegd dat daarmee onverenigbaar is een nationale bepaling als aan de orde in het hoofdgeding en de rechtspraak houdende uitlegging van die bepaling, op grond waarvan de vereisten inzake bescherming tegen verwijdering van een vreemdeling met de status van langdurig ingezetene niet gelden voor ieder bestuurlijk besluit tot uitzetting, ongeacht de aard en de rechtsvorm ervan, maar enkel voor verwijdering in een specifieke situatie?


(1)  PB 2004, L 16, blz. 44.