23.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/4


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 februari 2018 — Europese Commissie / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(Zaak C-301/16 P) (1)

([Hogere voorziening - Handelspolitiek - Dumping - Invoer van zonneglas van oorsprong uit China - Verordening (EG) nr. 1225/2009 - Artikel 2, lid 7, onder b) en c) - Behandeling als marktgerichte onderneming - Begrip „verstoringen van betekenis die nog voortvloeien uit het vroegere systeem zonder markteconomie” in de zin van artikel 2, lid 7, onder c), derde streepje - Belastingvoordelen])

(2018/C 142/05)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Flynn en T. Maxian Rusche, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (vertegenwoordigers: Y. Melin en V. Akritidis, avocats)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (vertegenwoordigers: A. Bochon, avocat, en R. MacLean, solicitor)

Dictum

1)

Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 16 maart 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissie (T-586/14, EU:T:2016:154), wordt vernietigd.

2)

De zaak wordt naar het Gerecht van de Europese Unie terugverwezen.

3)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.


(1)  PB C 270 van 25.7.2016.