19.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 195/5


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2017 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

(Zaak C-142/16) (1)

((Niet-nakoming - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, lid 3 - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Bouw van de kolengestookte centrale van Moorburg (Duitsland) - Natura 2000-gebieden in het Elbedal stroomopwaarts van de kolengestookte centrale - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied))

(2017/C 195/06)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Hermes en E. Manhaeve, gemachtigden)

Verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: T. Henze en J. Möller, gemachtigden, bijgestaan door W. Ewer, Rechtsanwalt)

Dictum

1)

Door geen correcte en volledige effectbeoordeling uit te voeren met het oog op de vergunning van de bouw van de kolengestookte centrale van Moorburg bij Hamburg (Duitsland), is de Bondsrepubliek Duitsland de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Elke partij draagt haar eigen kosten.


(1)  PB C 165 van 10.05.2016.