18.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 437/7


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — procedure ingeleid door POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., in liquidatie

(Zaak C-106/16) (1)

((Prejudiciële verwijzing - Vrijheid van vestiging - Grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap - Verplaatsing van de statutaire zetel zonder verplaatsing van de werkelijke zetel - Weigering tot schrapping uit het handelsregister - Nationale regeling die de schrapping uit het handelsregister afhankelijk stelt van de ontbinding van de vennootschap na de uitvoering van de liquidatie - Werkingssfeer van de vrijheid van vestiging - Beperking van de vrijheid van vestiging - Bescherming van de belangen van de schuldeisers, de minderheidsaandeelhouders en de werknemers - Bestrijding van misbruik))

(2017/C 437/10)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Najwyższy

Partij in het hoofdgeding

POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., in liquidatie

Dictum

1)

De artikelen 49 en 54 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat de vrijheid van vestiging van toepassing is op de verplaatsing van de statutaire zetel van een naar het recht van een lidstaat opgerichte vennootschap naar het grondgebied van een andere lidstaat met het oog op de omzetting in een vennootschap naar het recht van die andere lidstaat, overeenkomstig de voorwaarden die de wetgeving van deze laatste lidstaat oplegt, zonder verplaatsing van de werkelijke zetel van die vennootschap.

2)

De artikelen 49 en 54 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een regeling van een lidstaat die de verplaatsing van de statutaire zetel van een naar het recht van een lidstaat opgerichte vennootschap naar het grondgebied van een andere lidstaat met het oog op de omzetting in een vennootschap naar het recht van die andere lidstaat, overeenkomstig de voorwaarden die de wetgeving van deze laatste lidstaat oplegt, afhankelijk stelt van de liquidatie van de eerste vennootschap.


(1)  PB C 211 van 13.6.2016.