27.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/36


Beroep ingesteld op 21 mei 2015 — Sociedad General de Aguas de Barcelona/Commissie

(Zaak T-253/15)

(2015/C 245/42)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordiger: J. de Juan Casadevall, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van het bestreden besluit;

subsidiair, voor het geval de primaire vordering niet wordt toegewezen, nietigverklaring van het bestreden besluit voor zover de opgelegde terugvorderingsverplichting niet slechts geldt voor na 21 december 2007 indirect verworven deelnemingen en er geen aanspraak kan worden gemaakt op de onverkorte toepassing van het fiscale voordeel gedurende de gehele periode als bedoeld in artikel 12, lid 5, van koninklijk wetgevend decreet 4/2004 van 5 maart 2004 tot goedkeuring van de gecodificeerde versie van de wet op de vennootschapsbelasting;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het besluit waartegen dit beroep is gericht, is hetzelfde besluit als dat waarop de zaken T-12/15, Banco de Santander en Santusa/Commissie, en T-252/15, Ferrovial e.a./Commissie, betrekking hebben.

De middelen en voornaamste argumenten vertonen gelijkenis met die welke reeds in die zaken zijn aangevoerd.

Gesteld wordt met name dat blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van de selectiviteitseis, dat sprake is van misbruik van bevoegdheid en dat het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel zijn geschonden.