23.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/29


Arrest van het Gerecht van 29 november 2016 — Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Zaak T-617/15) (1)

([„Uniemerk - Aanvraag voor Uniebeeldmerk eSMOKING WORLD - Absolute weigeringsgronden - Beschrijvend karakter - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 - Motiveringsplicht”])

(2017/C 022/38)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Polen) (vertegenwoordiger: K. Jarosiński, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 25 juni 2015 (zaak R 3227/2014-5) inzake een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken eSMOKING WORLD als Uniemerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Chic Investments sp. z o.o. wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 16 van 18.1.2016.