4.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/34


Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ryanair en Airport Marketing Services/Commissie

(Zaak T-165/15) (1)

((„Staatssteun - Overeenkomsten tussen de Chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn en Ryanair en haar dochteronderneming Airport Marketing Services - Luchthavendiensten - Marketingdiensten - Besluit waarbij steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast - Begrip staatssteun - Toerekenbaarheid aan de staat - Kamer van koophandel en industrie - Voordeel - Criterium van de particuliere investeerder - Terugvordering - Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten - Recht van toegang tot het dossier - Recht om te worden gehoord”))

(2019/C 82/37)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Ryanair DAC, voorheen Ryanair Ltd (Dublin, Ierland), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (vertegenwoordigers: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, advocaten, en B. Byrne, solicitor)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Flynn en S. Noë, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit (EU) 2015/1227 van de Commissie van 23 juli 2014 betreffende de steunmaatregel SA.22614 (C 53/07) ten uitvoer gelegd door Frankrijk ten gunste van de chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services en Transavia (PB 2015, L 201, blz. 109).

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Ryanair DAC en Airport Marketing Services Ltd worden verwezen in hun eigen kosten en in die van de Europese Commissie.


(1)  PB C 228 van 13.7.2015.