22.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 68/21


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanje) op 27 november 2015 — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Zaak C-631/15)

(2016/C 068/28)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Carlos Álvarez Santirso

Verwerende partij: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Prejudiciële vraag

Moet clausule 4 van de raamovereenkomst waarnaar richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende […] arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (1) verwijst, aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een regionale regeling als wet 6/2009 van het Prinsdom Asturië van 29 december 2009 inzake de beoordeling van de publieke onderwijstaak en de daaraan verbonden stimuleringsregeling, in artikel 2 waarvan, om voor deelname aan het beoordelingsplan (en daarmee het verkrijgen van de daaraan verbonden financiële toelagen) in aanmerking te komen, de eis wordt gesteld dat men de hoedanigheid van ambtenaar in vaste dienst heeft en zodoende ambtenaren in tijdelijke dienst worden uitgesloten?


(1)  Richtlijn betreffende de door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (PB L 175, blz. 43).