19.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/7


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bucureşti (Roemenië) op 29 juli 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Zaak C-416/15)

(2015/C 346/08)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Bucureşti

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Selena România Srl

Verwerende partij: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Interveniërende partij: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Prejudiciële vragen

1)

Moet uitvoeringsverordening (EU) nr. 21/2013 van de Raad tot uitbreiding van het bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot bepaalde open weefsels van glasvezels verzonden vanuit Taiwan of Thailand, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan of Thailand (1), aldus worden uitgelegd dat deze ook van toepassing is op invoer door ingezetenen van de Europese Unie uit Taiwan vóór 17 januari 2013, namelijk in 2012, doch na de vaststelling van uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China (2)?

2)

Is het definitieve antidumpingrecht, zoals bepaald in artikel 1 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 21/2013 van de Raad, ook van toepassing in het geval van invoer door ingezetenen van de Europese Unie uit Taiwan vóór 17 januari 2013 en vóór de datum van vaststelling van verordening (EU) nr. 437/2012 van de Commissie tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde open weefsels van glasvezels, van oorsprong uit de Volksrepubliek China door de invoer van bepaalde open weefsels van glasvezels, verzonden uit Taiwan en Thailand, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan en Thailand, en tot registratie van deze invoer (3), doch na de vaststelling van verordening (EU) nr. 791/2011 van de Raad?”


(1)  Uitvoeringsverordening van 10 januari 2013 (PB L 11, blz. 1).

(2)  Uitvoeringsverordening van 3 augustus 2011 (PB L 204, blz. 1).

(3)  Verordening van 23 mei 2012 (PB L 134, blz. 12).