7.9.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/39


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour constitutionnelle (Luxemburg) op 29 juni 2015 — ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/État du Grand-duché de Luxembourg

(Zaak C-321/15)

(2015/C 294/51)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour constitutionnelle

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

Verwerende partij: État du Grand-duché de Luxembourg

Prejudiciële vraag

Is artikel 13, lid 6, van de gewijzigde wet van 23 december 2004 tot vaststelling van een stelsel van handel in broeikasgasemissierechten, voor zover de bevoegde minister op grond van dit artikel de totale of gedeeltelijke restitutie, zonder schadeloosstelling, kan verlangen van overeenkomstig artikel 12, leden 2 en 4, van diezelfde wet afgegeven, maar niet gebruikte, emissierechten, verenigbaar met richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de Raad (1), en, meer in het bijzonder, met de opzet van het daarin voorziene stelsel van de handel in emissierechten, waarbij deze vraag zich uitstrekt tot het daadwerkelijke bestaan en — bij een bevestigend antwoord — tot de kwalificatie van de restitutie van de afgegeven, maar niet gebruikte, emissierechten, alsmede tot de mogelijke kwalificatie van dergelijke rechten als vermogensbestanddelen?


(1)  PB L 275, blz. 32.