3.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/18


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 26 januari 2017 — Koninkrijk Spanje/Europese Commissie

(Zaak C-506/15 P) (1)

([Hogere voorziening - Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) - Van financiering door de Europese Unie uitgesloten uitgaven - Verordeningen (EG) nr. 1698/2005, (EG) nr. 1975/2006 en (EG) nr. 796/2004 - Steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling - Gebieden met natuurlijke handicaps - Controles ter plaatse - Veedichtheidscoëfficient - Telling van de dieren])

(2017/C 104/27)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirant: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: M. A. Sampol Pucurull, gemachtigde)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: I. Galindo Martín en G. von Rintelen, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van rekwirant: Franse Republiek (vertegenwoordigers: D. Colas en A. Daly, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.

3)

De Franse Republiek draagt haar eigen kosten.


(1)  PB C 381 van 16.11.2015.