14.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 419/23


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 14 september 2016 — Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Europese Commissie

(Gevoegde zaken C-490/15 P en C-505/15 P) (1)

([Hogere voorziening - Mededinging - Mededingingsregelingen - Europese markt van spanstaal - Geldboeten - Berekening van de geldboeten - Verordening (EG) nr. 1/2003 - Artikel 23, lid 2 - Vermoeden van de daadwerkelijke uitoefening van beslissende zeggenschap door de moedermaatschappij over de dochteronderneming - Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 - Verbod van terugwerkende kracht - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte binnen een redelijke termijn - Handvest van de grondrechten - Artikel 41 - Recht op behandeling van zaken binnen een redelijke termijn])

(2016/C 419/30)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirantes: Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) (vertegenwoordigers: G. Belotti en P. Ziotti, avvocati)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: V. Bottka, G. Conte en P. Rossi, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorzieningen in de zaken C-490/15 P en C-505/15 P worden afgewezen.

2)

Ori Martin SA wordt in zaak C-490/15 P verwezen in de kosten.

3)

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) wordt in zaak C-505/15 P verwezen in de kosten.


(1)  PB C 406 van 7.12.2015.