28.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 441/3


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 oktober 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — Italië) — Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Zaak C-318/15) (1)

([Prejudiciële verwijzing - Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken - Richtlijn 2004/18/EG - Artikel 7, onder c) - Bedrag van de drempelwaarden voor overheidsopdrachten - Waarde van opdracht lager dan het drempelbedrag - Abnormaal lage inschrijvingen - Automatische uitsluiting - Bevoegdheid van de aanbestedende dienst - Verplichtingen die voor de aanbestedende dienst voortvloeien uit de vrijheid van vestiging, de vrijheid van dienstverrichting en het algemene non-discriminatiebeginsel - Markten die een duidelijk grensoverschrijdend belang kunnen vertonen])

(2016/C 441/03)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Tecnoedi Costruzioni Srl

Verwerende partij: Comune di Fossano

Dictum

Het door de Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (regionale bestuursrechtbank Piemonte, Italië) bij beslissing van 29 april 2015 ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing is niet-ontvankelijk.


(1)  PB C 311 van 21.9.2015.