15.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 448/33


Beroep ingesteld op 9 oktober 2014 — Tweedale/EFSA

(Zaak T-716/14)

(2014/C 448/42)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Antony C. Tweedale (Brussel, België) (vertegenwoordiger: B. Kloostra, advocaat)

Verwerende partij: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Conclusies

verklaren dat EFSA betreffende het besluit van de Commissie van 10 augustus 2011 heeft gehandeld in strijd met het Verdrag van Aarhus, met verordening (EG) nr. 1049/2001 en met verordening (EG) nr. 1367/2006;

het besluit van EFSA van 30 juli 2014 nietig verklaren;

EFSA verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij twee middelen aan.

1.

Eerste middel: door de vaststelling van het bestreden besluit heeft EFSA gehandeld in strijd met artikel 4, lid 4, van het Verdrag van de Verenigde naties betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 1998 (hierna: „Verdrag van Aarhus”), zoals goedgekeurd bij besluit 2005/370/EG van de Raad van 17 februari 2005, en in strijd met artikel 6, lid 1, van verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus op de communautaire instellingen en organen (hierna: „Aarhus verordening”) en artikel 4, lid 2, van verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. In het bestreden besluit heeft EFSA in strijd met die bepalingen niet erkend dat de verplichting bestond om in de aangevraagde documenten opgenomen informatie betreffende de emissies in het milieu bekend te maken.

2.

Tweede middel: door de vaststelling van het bestreden besluit heeft EFSA gehandeld in strijd met artikel 4, lid 2, van verordening (EG) nr. 1049/2001 en met haar verplichting om bij haar handelen uit te gaan van een met het Verdrag van Aarhus in overeenstemming zijnde uitlegging van de weigeringsgrond die in artikel 4, lid 2, van verordening (EG) nr. 1049/2001 op basis van artikel 4, lid 4, van het Verdrag van Aarhus is neergelegd.