1.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 431/35


Beroep ingesteld op 18 september 2014 — EEB/Commissie

(Zaak T-685/14)

(2014/C 431/58)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: European Environmental Bureau (EEB) (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. Podskalská, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

nietigverklaring van besluit Ares (2014) 2317513 van de Commissie van 11 juli 2014 waarbij niet-ontvankelijk is verklaard het door verzoeker ingestelde verzoek tot interne herziening van besluit C(2014) 2002 def. van de Commissie van 31 maart 2014 betreffende de kennisgeving door Bulgarije van een nationaal plan voor de overgangsfase, als bedoeld in artikel 32 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies;

nietigverklaring van besluit C(2014) 2002 def. van de Commissie van 31 maart 2014 betreffende de kennisgeving door Bulgarije van een nationaal plan voor de overgangsfase, als bedoeld in artikel 32 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies, en

verwijzing van verweerster in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker twee middelen aan.

1.

Besluit Ares(2014) 2317513 van de Commissie van 11 juli 2014 is in strijd met artikel 17 VEU, de artikelen 2, lid 1, sub g, en 10 van verordening (EG) nr. 1367/2006, het verdrag van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden („VN/ECE-Verdrag”) juncto besluit 2005/370/EG van de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van het VN/ECE-Verdrag.

2.

Besluit C(2014) 2002 def. van de Commissie van 31 maart 2014 is in strijd met artikel 17 VEU, richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies, uitvoeringsbesluit 2012/115/EU van de Commissie van 10 februari 2012 houdende vaststelling van de in richtlijn 2010/75/EU bedoelde nationale plannen voor de overgangsfase, het VN/ECE-Verdrag juncto besluit 2005/370/EG van de Raad van 17 februari 2005 betreffende het sluiten, namens de Europese Gemeenschap, van het VN/ECE-Verdrag, richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s, en richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.