13.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 361/25


Beroep ingesteld op 11 augustus 2014 — Souruh/Raad

(Zaak T-612/14)

2014/C 361/38

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Souruh SA (Damascus, Syrië) (vertegenwoordigers: E. Ruchat en C. Cornet d’Elzius, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

verzoeksters vordering ontvankelijk en gegrond verklaren;

dientengevolge besluit 2014/309/GBVB van 28 mei 2014 en de daaruit volgende uitvoeringshandelingen nietig verklaren, voor zover zij verzoekster betreffen;

de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan, die in wezen overeenkomen met die welke zijn aangevoerd in zaak T-432/11, Makhlouf/Raad (1).


(1)  PB C 290, blz. 13.