1.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 431/28


Beroep ingesteld op 4 juli 2014 — Zweden/Commissie

(Zaak T-521/14)

(2014/C 431/50)

Procestaal: Zweeds

Partijen

Verzoekende partij: Koninkrijk Zweden (vertegenwoordigers: A. Falk en K. Sparrman, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

vaststellen dat het verzuim van de Europese Commissie tot vaststelling van gedelegeerde handelingen ter vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen, artikel 5, lid 3, van verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden schendt;

de Commissie verwijzen de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens artikel 5, lid 3, van verordening nr. 528/2012 (1) stelt de Commissie uiterlijk op 13 december 2013 gedelegeerde handelingen ter vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen vast. Verzoeker stelt verzuim door de Commissie om dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen en dus verzuim tot vaststelling van de haar wettelijk voorgeschreven maatregelen. Verzoeker verzocht de Commissie gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 5, lid 3, van verordening nr. 528/2012 vast te stellen, maar de Commissie bepaalde volgens verzoeker in haar antwoord geen standpunt betreffende het verzoek in de zin van artikel 265, tweede alinea, VWEU. Voorts stelt verzoeker dat de Commissie ten tijde van het verzoek geen maatregelen had genomen om het gestelde verzuim te beëindigen. Volgens verzoeker beschikt de Commissie over een grondslag tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen en toepassing van deze criteria die, aldus artikel 5, lid 3, tweede en derde alinea, van verordening nr. 528/2012 van toepassing moeten zijn totdat de Commissie gedelegeerde handelingen met criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen heeft vastgesteld.


(1)  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB 2012 L 167, blz. 1).