23.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/58


Beschikking van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Nieminen/Raad

(Zaak T-464/14 P) (1)

((„Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsrondes 2010 en 2011 - Besluit om verzoeker niet naar de rang AD 12 te bevorderen - Recht op een eerlijk proces - Rechten van de verdediging - Omvang van de rechterlijke controle in eerste aanleg - Kennelijk onjuiste rechtsopvatting - Geen onjuiste rechts- en feitelijke opvatting - Hogere voorziening kennelijk rechtens ongegrond”))

(2015/C 389/66)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Risto Nieminen (Kraainem, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas en J.-N. Louis, vervolgens J.-N. Louis, advocaten)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en E. Rebasti, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Tweede kamer) van 10 april 2014, Nieminen/Raad (F-81/12, JurAmbt., EU:F:2014:50), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Nieminen wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 261 van 11.8.2014.