3.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/41


Arrest van het Gerecht van 17 februari 2017 — Mayer/EFSA

(Zaak T-493/14) (1)

([„Gedetacheerd nationaal deskundige - Regels van EFSA voor de GND - Besluit om de detachering niet te verlengen - Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Weigering van toegang - Uitzondering in verband met de bescherming van het privéleven en de integriteit van het individu - Bescherming van persoonsgegevens - Verordening (EG) nr. 45/2001 - Verzoeken om een vaststelling te doen en een bevel te geven - Aanvullende memorie bij het verzoekschrift - Wijziging van bepaalde vorderingen - Ontvankelijkheid”])

(2017/C 104/57)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Mayer, advocaat)

Verwerende partij: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (vertegenwoordiger: D. Detken, gemachtigde, bijgestaan door R. Van der Hout en A. Köhler, advocaten)

Voorwerp

Beroep krachtens artikel 263 VWEU en strekkende tot betwisting van de besluiten van EFSA tot afwijzing van, ten eerste, verzoeksters verzoek om haar detachering als nationaal deskundige bij EFSA te verlengen en, ten tweede, haar verzoek om toegang te verkrijgen tot documenten die in het bezit zijn van EFSA

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Ingrid Alice Mayer wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen die van de procedure in kort geding.


(1)  PB C 329 van 22.9.2014.