23.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/49


Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — August Storck/BHIM (2good)

(Zaak T-366/14) (1)

([„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk 2good - Merk bestaande uit een reclameslogan - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/54)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: August Storck KG (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum en T. Melchert, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Palmero Cabezas, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen beslissing R 996/2013-1 van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 27 februari 2014 inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken 2good als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

August Storck KG wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 253 van 4.8.2014.