23.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/47


Arrest van het Gerecht van 25 september 2015 — Bopp/BHIM (Afbeelding van een achthoekige groene lijst)

(Zaak T-209/14) (1)

([„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat een achthoekige groene lijst afbeeldt - Absolute weigeringsgrond - Onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/51)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Carsten Bopp (Glashütten, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Russ, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Pohlmann, vervolgens S. Hanne, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 9 januari 2014 (zaak R 1276/2013-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van een beeldteken dat een achthoekige groene lijst afbeeldt, als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Carsten Bopp wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 151 van 19.5.2014.