23.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/45


Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Primagaz/BHIM — Reeh (PRIMA KLIMA)

(Zaak T-195/14) (1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk PRIMA KLIMA - Ouder gemeenschapsbeeldmerk PRIMAGAZ - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Relevant publiek - Soortgelijke waren en diensten - Overeenstemmende tekens - Onderscheidend vermogen van een woordelement met lovend karakter - Begripsmatige vergelijking - Onderscheidend vermogen van het oudere merk - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/48)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: D. Régnier, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: M. Fischer, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënt voor het Gerecht: Gerhard Reeh (Radnice, Tsjechië) (vertegenwoordiger: W. Riegger, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 januari 2014 (zaak R 2304/2012-1) inzake een oppositieprocedure tussen Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA en Gerhard Reeh.

Dictum

1)

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 7 januari 2014 (zaak R 2304/2012-1) wordt vernietigd voor zover de kamer van beroep het bij haar ingestelde beroep heeft verworpen voor de waren „Verlichtings-, verwarmings-, droog- en ventilatieapparaten; adsorptiekoolfilters voor ventilatiedoeleinden”.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 175 van 10.6.2014.