23.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/44


Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — Cristiano di Thiene/BHIM — Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Zaak T-193/14) (1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk AERONAUTICA - Oudere gemeenschapswoordmerken NAUTICA en NAUTICA BLUE - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/47)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italië) (vertegenwoordigers: F. Fischetti en F. Celluprica, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: P. Bullock en N. Bambara, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: C. Hawkes, solicitor en B. Brandreth, barrister)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 10 januari 2014 (zaak R 96/2013-4) inzake een oppositieprocedure tussen Nautica Apparel, Inc. en Cristiano di Thiene SpA

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Cristiano di Thiene SpA wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 151 van 19.5.2014.