24.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 392/24


Arrest van het Gerecht van 8 september 2016 — Goldfish e.a./Commissie

(Zaak T-54/14) (1)

((„Mededinging - Mededingingsregelingen - Belgische, Duitse, Franse en Nederlandse markt van noordzeegarnalen - Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU is vastgesteld - Bepaling van de prijzen en verdeling van verkoophoeveelheden - Ontvankelijkheid van bewijs - Gebruik van heimelijke opnamen van telefoongesprekken als bewijs - Beoordeling van het vermogen om te betalen - Volledige rechtsmacht”))

(2016/C 392/28)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partijen: Goldfish BV (Zoutkamp, Nederland), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) en Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (vertegenwoordigers: P. Glazener en B. Winters. advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Ronkes Agerbeek en P. Van Nuffel, vervolgens P. Van Nuffel en H. van Vliet, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek op grond van artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van besluit C(2013) 8286 final van de Commissie van 27 november 2013 inzake een procedure op grond van artikel 101 VWEU (zaak AT.39633 — Garnalen) voor zover dit betrekking heeft op verzoeksters, en voorts tot vermindering van de aan hen opgelegde geldboeten

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV en Heiploeg Holding BV worden verwezen in de kosten.


(1)  PB C 71 van 8.3.2014.