8.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 439/20


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 15 september 2014 — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, SA

(Zaak C-423/14)

(2014/C 439/26)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Supremo Tribunal Administrativo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Fazenda Pública

Verwerende partij: Beiragás — Companhia de Gás das Beiras, SA

Prejudiciële vragen

1)

Staat het Unierecht, en met name het bepaalde in artikel 78, sub a, van richtlijn 2006/112/EG (1), eraan in de weg [...] dat de door de gasdistributeur betaalde belastingen voor het gebruik van de ondergrond als dusdanig en los van de prijs die de eindverbruiker voor het verbruikte gas betaalt, en dus zonder in die prijs te worden opgenomen, aan de eindverbruiker worden doorberekend?

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, rijst voorts de volgende vraag:

2)

Staat het Unierecht, en met name het bepaalde in de artikelen 73 tot en met 79 van richtlijn 2006/112/EG, eraan in de weg dat [...] de door de gasdistributeur betaalde belastingen voor het gebruik van de ondergrond die als dusdanig en los van de prijs die de eindverbruiker voor het verbruikte gas betaalt, aan de eindverbruiker worden doorberekend, niet worden aangemerkt als belastbaar bedrag?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1).