19.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/25


Arrest van het Gerecht van 8 september 2015 — Gold Crest/BHIM (MIGHTY BRIGHT)

(Zaak T-714/13) (1)

([„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk MIGHTY BRIGHT - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 346/28)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Gold Crest LLC (Goleta, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: P. Rath en W. Festl-Wietek, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Bonne, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 8 oktober 2013 (zaak R 2038/2012-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken MIGHTY BRIGHT als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Gold Crest LLC zal haar eigen kosten dragen, alsmede de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).


(1)  PB C 61 van 1.3.2014.