31.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 402/27


Arrest van het Gerecht van 13 september 2016 — ENAC/INEA

(Zaak T-695/13) (1)

((„Financiële bijstand - Projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie - Uitvoering van een studie voor de intermodale ontwikkeling van de luchthaven van Bergamo-Oria al Serio - Vaststelling van het eindbedrag van de financiële bijstand - Niet-subsidiabele kosten - Onjuiste rechtsopvatting - Motiveringsplicht”))

(2016/C 402/29)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: G. Palmieri en P. Garofoli, avvocati dello Stato)

Verwerende partij: Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (vertegenwoordigers: I. Ramallo, D. Silhol en Z. Szilvássy, gemachtigden, bijgestaan door M. Merola, M. C. Santacroce en L. Armati, advocaten)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italië) (vertegenwoordigers: M. Muscardini, G. Greco en G. Carullo, advocaten)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot nietigverklaring van de brieven van 18 maart en 23 oktober 2013 van het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA), thans INEA, inzake bepaalde kosten in het kader van het uitvoeren van een studie naar de haalbaarheid van de intermodale ontwikkeling van de luchthaven van Bergamo-Orio al Serio (Italië), naar aanleiding van financiële bijstand van de Europese Commissie aan de verzoekende partij

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, nationale burgerluchtvaartautoriteit, Italië) wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 52 van 22.2.2014.