19.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/22


Arrest van het Gerecht van 10 september 2015 — Griekenland/Commissie

(Zaak T-346/13) (1)

((„EOGFL - Afdeling Garantie - ELGF en Elfpo - Van financiering uitgesloten uitgaven - Maatregelen voor plattelandsontwikkeling - Agromilieu - Toereikendheid van de controles - Forfaitaire financiële correcties”))

(2015/C 346/25)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: aanvankelijk I.-K. Chalkias, X. Basakou en A.-E. Vasilopoulou, vervolgens A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos en O. Tsirkinidou, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Marcoulli en D. Triantafyllou, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit 2013/214/EU van de Commissie van 2 mei 2013 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 123, blz. 11).

Dictum

1)

Uitvoeringsbesluit 2013/214/EU van de Commissie van 2 mei 2013 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), wordt nietig verklaard voor zover daarbij aan de Helleense Republiek een financiële correctie van 2 % wordt opgelegd wat betreft de submaatregelen „biologische landbouw” en „biologische veeteelt” van de agromilieumaatregelen.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Helleense Republiek en de Europese Commissie dragen hun eigen kosten.


(1)  PB C 245 van 24.8.2013.