1.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 431/6


Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 11 september 2014 — Think Schuhwerk GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-521/13 P) (1)

([Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 207/2009 - Artikel 7, lid 1, sub b - Geen onderscheidend vermogen - Rode uiteinden van schoenveters - Artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht - Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond])

(2014/C 431/10)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Think Schuhwerk GmbH (vertegenwoordiger: M. Gail, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Think Schuhwerk GmbH wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 344 van 23.11.2013.