15.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/3


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 april 2015 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

(Gevoegde zaken C-317/13 en C-679/13) (1)

((Beroep tot nietigverklaring - Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken - Onderwerpen van een nieuwe psychoactieve stof aan controlemaatregelen - Bepaling van de rechtsgrondslag - Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon toepasselijk rechtskader - Overgangsbepalingen - Afgeleide rechtsgrondslag - Raadpleging van het Parlement))

(2015/C 198/03)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: F. Drexler, A. Caiola en M. Pencheva, gemachtigden)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: K. Pleśniak en A. F. Jensen, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Republiek Oostenrijk (vertegenwoordiger: C. Pesendorfer, gemachtigde)

Dictum

1)

Besluit 2013/129/EU van de Raad van 7 maart 2013 betreffende het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen, en uitvoeringsbesluit 2013/496/EU van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen, worden nietig verklaard.

2)

De gevolgen van besluit 2013/129 en van uitvoeringsbesluit 2013/496 worden gehandhaafd tot de inwerkingtreding van ter vervanging ervan vast te stellen nieuwe handelingen.

3)

De Raad van de Europese Unie wordt in de kosten verwezen.

4)

De Republiek Oostenrijk draagt haar eigen kosten.


(1)  PB C 226 van 3.8.2013.

PB C 52 van 22.2.2014.