24.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/21


Arrest van het Gerecht van 30 april 2014 — Hagenmeyer en Hahn/Commissie

(Zaak T-17/12) (1)

([„Consumentenbescherming - Verordening (EG) nr. 1924/2006 - Gezondheidsclaims voor levensmiddelen - Weigering van vergunning voor claim inzake ziekterisicobeperking - Vermelding van risicofactor - Wettigheid van procedure tot vergunning voor gezondheidsclaims inzake ziekterisicobeperking - Beroep tot nietigverklaring - Procesbelang - Directe en individuele geraaktheid - Ontvankelijkheid - Evenredigheid - Motiveringsplicht”])

2014/C 194/26

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partijen: Moritz Hagenmeyer (Hamburg, Duitsland) en Andreas Hahn (Hannover, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Teufer, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Pignataro-Nolin en S. Grünheid, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: I. Šulce, Z. Kupčová en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Gedeeltelijke nietigverklaring van verordening (EU) nr. 1170/2011 van de Commissie van 16 november 2011 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ziekterisicobeperking gaan (PB L 299, blz. 1)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Moritz Hagenmeyer en Andreas Hahn zullen hun eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.

3)

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen.


(1)  PB C 89 van 24.3.2012.