8.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/34


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2013 — Balionyte-Merle/Commissie

(Zaak F-113/12) (1)

(Openbare dienst - Vergelijkend onderzoek - Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 - Niet-plaatsing op reservelijst - Beoordeling van algemene bekwaamheden van kandidaten - Beoordeling op basis van prestaties van kandidaten bij examens in beoordelingscentrum - Samenhang tussen cijfer en toelichting in bewijs van bekwaamheden)

2014/C 71/65

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Vilija Balionyte-Merle (Oudergem, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury om verzoekster niet op te nemen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 en verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Balionyte-Merle zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.


(1)  PB C 26 van 26.1.2013, blz. 710.