22.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 399/14


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Cosenza (Italië) op 19 oktober 2012 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza/CIESSE Srl in liquidatie

(Zaak C-468/12)

2012/C 399/24

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Cosenza

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Verwerende partij: CIESSE Srl in liquidatie

Prejudiciële vraag

Is de Italiaanse regeling voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage die verschuldigd is door alle personen die een economische activiteit uitoefenen, voor zover zij bepaalt dat eenmansbedrijven een vaste jaarlijkse bijdrage betalen (200 EUR als zij zijn ingeschreven in de gewone afdeling en 88 EUR als zij zijn ingeschreven in de bijzondere afdeling), agrarische maatschappen een vaste jaarlijkse bijdrage van 100 EUR (plus 20 EUR voor elke lokale eenheid), lokale eenheden en/of secundaire vestigingen van ondernemingen met zetel in het buitenland een vaste jaarlijkse bijdrage van 110 EUR, niet-agrarische maatschappen een vaste bijdrage van 200 EUR, advocatenmaatschappen een vaste bijdrage van 200 EUR, en alle andere collectieve marktdeelnemers (vennootschappen, consortia enzovoort) gehouden zijn een bijdrage te betalen „op basis van de omzet van het voorafgaande boekjaar” die kan oplopen tot 40 000 EUR, in strijd met artikel 5 van richtlijn 2008/7/EG (1) van 12 februari 2008 op grond dat kapitaalvennootschappen (in de omvattende zin van bovengenoemde communautaire richtlijn) voor de uitoefening van een ondernemingsactiviteit aanzienlijk zwaarder worden belast dan eenmansbedrijven?


(1)  Richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal.