22.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 287/22


Beroep ingesteld op 10 juli 2012 — Europese Commissie/Portugese Republiek

(Zaak C-325/12)

2012/C 287/41

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Hetsch, P. Guerra e Andrade en L. Nicolae, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Portugese Republiek, door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, (1) of althans deze maatregelen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens artikel 4 van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.

de Portugese Republiek overeenkomstig artikel 260, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie veroordelen tot betaling van een dwangsom wegens niet-nakoming van de verplichting om alle maatregelen ter omzetting van richtlijn 2009/136 mee te delen, ten bedrage van 22 014,72 EUR per dag vanaf de uitspraak van het arrest van het Hof van Justitie.

de Portugese Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Portugese Staat heeft niet alle maatregelen getroffen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2009/136. In ieder geval heeft hij deze maatregelen niet aan de Commissie meegedeeld.

De Portugese Staat heeft alleen getracht richtlijn 2009/136 in nationaal recht om te zetten wat de wijzigingen in richtlijn 2002/22 betrof. Het deel van richtlijn 2009/136 tot wijziging van richtlijn 2002/58 (privacybescherming en elektronische communicatie) moest nog worden omgezet.

Overeenkomstig artikel 260, lid 3, VWEU kan de Commissie, door een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 VWEU in te stellen, het Hof van Justitie verzoeken om de betrokken lidstaat te veroordelen tot betaling van een forfaitaire som of een dwangsom in het arrest waarin de niet-nakoming wordt vastgesteld door de lidstaat van zijn verplichting om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen ter omzetting van een volgens een wetgevingsprocedure aangenomen richtlijn.

Volgens de mededeling van de Commissie over de uitvoering van artikel 260, lid 3, VWEU (2) wordt de door de Commissie voorgestelde dwangsom berekend volgens de in de wijzigingsmededeling over de uitvoering van artikel 228 van het EG-Verdrag bepaalde methode.

Bijgevolg is de vaststelling van de sanctie gebaseerd op de criteria van de zwaarte en de duur van de inbreuk en de noodzaak de sanctie een afschrikkende werking te geven.

De Commissie stelt voor om de coëfficiënt voor de ernst van de inbreuk op 8 vast te stellen, gelet op het belang van de geschonden Unierechtelijke bepalingen en de gevolgen van de inbreuk voor de algemene en bijzondere belangen.


(1)  PB L 337, blz. 11.

(2)  PB 2011, C 12, blz. 1.