17.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 16 december 2011 — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir e.a.

(Zaak C-645/11)

2012/C 80/14

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Land Berlin

Verwerende partijen: Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Prejudiciële vragen

1)

Is de terugvordering van een onverschuldigd betaald bedrag ook dan een burgerlijke zaak in de zin van artikel 1, lid 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 (1), wanneer een Duitse deelstaat door een overheidsinstantie wordt gelast een deel van de opbrengst van een verkoop van een grondstuk als schadevergoeding aan de benadeelde uit te betalen, maar bij vergissing de volledige koopprijs aan hem overmaakt?

2)

Bestaat de op grond van artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 vereiste nauwe band tussen meerdere vorderingen ook wanneer de verweerders ruimere aanspraken op schadevergoeding doen gelden, waarover enkel op uniforme wijze uitspraak kan worden gedaan?

3)

Is artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 ook van toepassing op verweerders die hun woonplaats niet hebben in de Europese Unie? Zo ja, geldt dat ook wanneer de erkenning van de beslissing in de staat van de woonplaats van de verweerder op grond van bilaterale overeenkomsten met de beslissingsstaat wegens onbevoegdheid zou kunnen worden geweigerd?


(1)  Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 12, blz. 1).