27.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/23


Beroep ingesteld op 21 juni 2011 — Europese Commissie/Republiek Polen

(Zaak C-313/11)

2011/C 252/44

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Bianchi en A. Szmytkowska, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Polen

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Polen, door de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van genetisch gemodificeerde diervoeders en van genetisch gemodificeerde organismen die in de diervoeding worden gebruikt, voor diervoeding in Polen te verbieden, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 16, lid 5, 19, 20 en 34 van verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1);

de Republiek Polen verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie verwijt de Republiek Polen dat zij met de vaststelling van de nationale wet inzake diervoeders, waarbij de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van genetisch gemodificeerde diervoeders en van genetisch gemodificeerd organismen (GGO’s) die in de diervoeding worden gebruikt, voor diervoeding in Polen wordt verboden, de krachtens verordening nr. 1829/2003 op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. Als gevolg van de vaststelling van voormelde verordening, waarbij een volledige harmonisatie op het gebied van vergunningen voor genetisch gemodificeerde diervoeders op het niveau van de Unie wordt ingevoerd, kan Polen geen rechtsvoorschriften vaststellen die het in de handel brengen, het gebruik en de vervaardiging van producten waarop die vergunningen betrekking hebben, op zijn grondgebied verbieden. Polen is met name de volgende bepalingen niet nagekomen:

artikel 16, lid 5, van verordening nr. 1829/2003 volgens hetwelk een vergunning voor het in de handel brengen, het gebruik en de verwerking van GGO’s die in de diervoeding worden gebruikt, van diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan of van met GGO’s geproduceerde diervoeders slechts mag worden verleend, geweigerd, verlengd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken om de redenen en volgens de procedures die in deze verordening zijn vastgelegd;

artikel 19 van de verordening, waarbij wordt bepaald dat de Europese Commissie voor verlening van de vergunning bevoegd is;

artikel 20 van de verordening, volgens hetwelk producten die reeds vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 1829/2003 in het verkeer zijn gebracht en krachtens geldend recht zijn toegelaten, worden geacht op grond van die verordening te zijn toegelaten;

artikel 34 van de verordening (bepaling over beschermingsmaatregelen), dat wegens de volledige harmonisatie op het betrokken gebied de enige bepaling is op grond waarvan noodmaatregelen tot schorsing of wijziging van een verleende vergunning kunnen worden vastgesteld.

Hierbij is het niet van belang dat de inwerkingtreding van het bestreden verbod in het nationale recht is opgeschort, omdat alleen al de vaststelling van de met het Unierecht onverenigbare litigieuze bepalingen door de wetgever en de bekendmaking daarvan een schending van de krachtens voornoemde verordening op de Republiek Polen rustende verplichtingen opleveren.


(1)  PB L 268, blz. 1.