6.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 232/8


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juni 2011 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk

(Zaak C-10/10) (1)

(Niet-nakoming - Vrij verkeer van kapitaal - Aftrekbaarheid van giften aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen - Beperking van aftrekbaarheid tot giften aan op nationaal grondgebied gevestigde instellingen)

2011/C 232/12

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R. Lyal en W. Mölls, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Oostenrijk (vertegenwoordiger: C. Pesendorfer, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikel 56 EG en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3) — Nationale regeling waarbij voor toekenning van fiscale aftrekmogelijkheid in verband met giften aan onderzoeks- en openbare onderwijsinstellingen voorwaarde geldt dat ontvanger van gift op nationaal grondgebied is gevestigd

Dictum

1)

Door de belastingaftrek van giften aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen alleen te aanvaarden wanneer deze instellingen in Oostenrijk zijn gevestigd, is de Republiek Oostenrijk de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 56 EG en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.

2)

De Republiek Oostenrijk wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 63 van 13.3.2010.