Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 15 december 2016 –
DEI/Commissie

(Zaak T‑421/09 RENV)

„Mededinging – Misbruik van machtspositie – Griekse markt van levering van bruinkool en groothandelsmarkt voor elektriciteit – Beschikking tot invoering van specifieke maatregelen om de concurrentiebeperkende effecten te verhelpen van een inbreuk op artikel 86, lid 1, EG juncto artikel 82 EG – Artikel 86, lid 3, EG – Motiveringsplicht – Evenredigheid – Contractvrijheid”

1. 

Handelingen van de instellingen–Motivering–Verplichting–Omvang–Beschikking houdende toepassing van de mededingingsregels

(Art. 253 EG)

(zie punten 109, 110)

2. 

Beroep tot nietigverklaring–Middelen–Ontbrekende of ontoereikende motivering–Ander middel dan het middel betreffende de materiële wettigheid

(Art. 230 EG en 253 EG)

(zie punt 111)

3. 

Recht van de Europese Unie–Beginselen–Grondrechten–Contractvrijheid–Beperkingen–Toelaatbaarheid–Voorwaarden–Beperkingen krachtens de mededingingsregels

(Art. 6, lid 3, VEU; Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 16; art. 86, lid 3, EG)

(zie punten 130‑144)

4. 

Mededinging–Openbare ondernemingen en ondernemingen waaraan door de lidstaten speciale of uitsluitende rechten zijn verleend–Bevoegdheden van de Commissie uit hoofde van haar plicht tot toezicht–Beschikking tot invoering van specifieke maatregelen om de concurrentiebeperkende effecten te verhelpen van de inbreuk op de mededingingsregels–Schending van het evenredigheidsbeginsel–Geen

(Art. 86, lid 3, EG)

(zie punten 147‑162)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van beschikking C(2009) 6244 def. van de Commissie van 4 augustus 2009 tot invoering van specifieke maatregelen om de concurrentiebeperkende effecten te verhelpen van de inbreuk waarvan sprake was in de beschikking van de Commissie van 5 maart 2008 betreffende het verlenen of in stand houden door de Helleense Republiek van rechten voor bruinkoolwinning ten gunste van DEI

Dictum

1) 

Het beroep wordt verworpen.

2) 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) draagt haar eigen kosten en die van de Europese Commissie.

3) 

De Helleense Republiek draagt haar eigen kosten.