17.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/16


Arrest van het Gerecht van 2 februari 2012 — skytron energy/BHIM (arraybox)

(Zaak T-321/09) (1)

(Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk arraybox - Absolute weigeringsgrond - Beschrijvend karakter - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2012/C 80/24

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: skytron energy GmbH & Co (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: H. J. Omsels en C. Danziger, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Schäffner als gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 juni 2009 (zaak R 1680/2008-1) betreffende een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk arraybox als gemeenschapsmerk.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Skytron energy GmbH & Co wordt in de kosten verwezen.


(1)  PB C 267 van 7.11.2009.