13.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/29


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Verenigd Koninkrijk) op 21 december 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

(Zaak C-537/09)

2010/C 63/48

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Upper Tribunal

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor

Verwerende partij: Secretary of State for Work and Pensions

Prejudiciële vragen

1)

a)

Is het mogelijk om, met betrekking tot perioden waarop de onmiddellijk vóór 5 mei 2005 geldende versie van verordening (EEG) nr. 1408/71 (1) van de Raad van 14 juni 1971 van toepassing is, het mobiliteitsbestanddeel van de Disability Living Allowance (onderhoudsuitkering voor gehandicapten) krachtens de Social Security Contributions and Benefits Act 1992, Sections 71 tot en met 76, afzonderlijk van de Disability Living Allowance als geheel, in te delen in de categorie van hetzij de socialezekerheidsuitkeringen in de zin van artikel 4, lid 1, van die verordening, hetzij de bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties in de zin van artikel 4, lid 2 bis, hetzij nog anders?

b)

Indien het antwoord op vraag 1a) ja luidt, in welke categorie moet dit bestanddeel dan worden ingedeeld?

c)

Indien het antwoord op vraag 1a) nee luidt, in welke categorie moet de Disability Living Allowance dan worden ingedeeld?

d)

Indien het antwoord op vraag 1b) of 1c) indeling in de categorie van de socialezekerheidsuitkeringen is, is de in geding zijnde uitkering dan een prestatie bij ziekte in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, of een prestatie bij invaliditeit in de zin van artikel 4, lid 1, sub b?

e)

Maakt het voor de antwoorden op bovenstaande vragen verschil dat de werking van het arrest van het Hof van 18 oktober 2007, Commissie/Parlement en Raad, C-299/05, Jurispr. blz. I-8695, in punt 2 van het dictum in de tijd is beperkt?

2)

a)

Is het mogelijk om, met betrekking tot perioden waarop de ingevolge verordening (EG) nr. 647/2005 (2) van de Raad van 13 april 2005 vanaf 5 mei 2005 geldende versie van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 van toepassing is, het mobiliteitsbestanddeel van de Disability Living Allowance krachtens de Social Security Contributions and Benefits Act 1992, Sections 71 tot en met 76, afzonderlijk van de Disability Living Allowance als geheel, in te delen in de categorie van hetzij de socialezekerheidsuitkeringen in de zin van artikel 4, lid 1, van die verordening, hetzij de bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties in de zin van artikel 4, lid 2 bis, hetzij nog anders?

b)

Indien het antwoord op vraag 2a) ja luidt, in welke categorie moet dit bestanddeel dan worden ingedeeld?

c)

Indien het antwoord op vraag 2a) nee luidt, in welke categorie moet de Disability Living Allowance dan worden ingedeeld?

d)

Indien het antwoord op vraag 2b) of 2c) indeling in de categorie van de socialezekerheidsuitkeringen is, is de in geding zijnde uitkering dan een prestatie bij ziekte in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, of een prestatie bij invaliditeit in de zin van artikel 4, lid 1, sub b?

3)

Indien de antwoorden op de bovenstaande vragen als uitkomst hebben dat het mobiliteitsbestanddeel moet worden ingedeeld in de categorie van de bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties, is er dan enig ander voorschrift of beginsel van EG-recht relevant voor de vraag of het Verenigd Koninkrijk zich kan beroepen op een of meer van de woonplaats- en verblijfsvoorwaarden in Regulation 2, lid 1, sub a, van de Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 in omstandigheden als die van de onderhavige gevallen?


(1)  Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149, blz. 2).

(2)  Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71 (PB L 117, blz. 1).