18.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 167/3


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spanje) op 28 april 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe e.a. en Ministerio Fiscal

(Zaak C-151/09)

2009/C 167/05

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Verwerende partijen: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe e.a. en Ministerio Fiscal

Prejudiciële vraag

Is aan de voorwaarde van het voortbestaan als eenheid, als bedoeld in artikel 6, lid 1, van richtlijn 2001/23/EG (1) van 12 maart 2001, voldaan wanneer (zoals in het hoofdgeding het geval is) een gemeente, na de overname van een aantal concessieovereenkomsten voor openbare diensten, de werknemers die bij de ondernemingen in dienst waren die tot dan toe die concessies hielden, in haar dienst neemt en tewerkstelt, terwijl al die werknemers (zonder één enkele uitzondering) nog steeds dezelfde arbeidsplaatsen en dezelfde functies hebben als vóór de overname en op dezelfde werkplekken en onder het gezag van dezelfde rechtstreeks leidinggevenden (hun meerderen) werkzaam zijn, hoegenaamd zonder wijziging in hun arbeidsvoorwaarden, behoudens het feit dat hun hoogstverantwoordelijken (boven de voormelde leidinggevenden geplaatsten) thans de ter zake verantwoordelijke publieke ambtsdragers zijn (wethouders of de burgemeester).


(1)  Inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen (PB L 82, blz. 16).