Trefwoorden
Onderwerp
Dictum

Trefwoorden

Beroep wegens niet-nakoming

Onderzoek van gegrondheid door Hof

In aanmerking te nemen situatie

Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG; richtlijn 2003/88 van het Europees Parlement en de Raad) (cf. punten 7‑10)

Onderwerp

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299, blz. 9) en van artikel 18, sub a, van richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 307, blz. 18), gehandhaafd bij artikel 27, lid 1, van richtlijn 2003/88, gelezen in samenhang met bijlage I, deel B, bij die richtlijn – Niet-burgerlijk personeel in overheidsdienst

Dictum

Dictum

1) Door niet binnen de gestelde termijn alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, voor wat het niet-burgerlijk personeel in overheidsdienst betreft, is het Koninkrijk Spanje de krachtens artikel 1, lid 3, van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2) Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.