Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 mei 2010 – Commissie/Spanje

(Zaak C‑158/09)

„Niet-nakoming – Richtlijn 2003/88/EG – Organisatie van arbeidstijd – Niet-burgerlijk personeel in overheidsdienst – Niet-uitvoering binnen gestelde termijn”

Beroep wegens niet-nakoming – Onderzoek van gegrondheid door Hof – In aanmerking te nemen situatie – Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG; richtlijn 2003/88 van het Europees Parlement en de Raad) (cf. punten 7‑10)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299, blz. 9) en van artikel 18, sub a, van richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 307, blz. 18), gehandhaafd bij artikel 27, lid 1, van richtlijn 2003/88, gelezen in samenhang met bijlage I, deel B, bij die richtlijn – Niet-burgerlijk personeel in overheidsdienst

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, voor wat het niet-burgerlijk personeel in overheidsdienst betreft, is het Koninkrijk Spanje de krachtens artikel 1, lid 3, van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

Het Koninkrijk Spanje wordt verwezen in de kosten.