18.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/9


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 oktober 2010 — Europese Commissie/Republiek Polen

(Zaak C-49/09) (1)

(Niet-nakoming - Belasting over toegevoegde waarde - Richtlijn 2006/112/EG - Latere toetreding van lidstaten - Overgangsbepalingen - Toepassing ratione temporis - Toepassing van verlaagd tarief - Kleding en kledingaccessoires voor baby’s en kinderschoenen)

2010/C 346/15

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Triantafyllou en K. Herrmann, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Polen (vertegenwoordigers: M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz en A. Rutkowska, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van artikel 98, gelezen in samenhang met bijlage III, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) — Toepassing van verlaagd btw-tarief op kleding en kledingaccessoires voor baby’s en kinderschoenen

Dictum

1)

Door een verlaagd tarief van belasting over de toegevoegde waarde van 7 % toe te passen op de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van kleding en kledingaccessoires voor baby’s en kinderschoenen, is de Republiek Polen de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 98 juncto bijlage III van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

2)

De Republiek Polen wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 102 van 1.5.2009.