29.8.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 205/38


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 juni 2009 — Marcuccio/Commissie

(Zaak T-114/08 P) (1)

(Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Redelijke termijn voor indiening van verzoek om schadevergoeding - Te laat ingediend verzoek - Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

2009/C 205/70

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Andere partij bij de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Eerste kamer) van 14 december 2007, Marcuccio/Commissie (F-21/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en strekkende tot vernietiging van die beschikking

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Marcuccio zal zijn eigen kosten dragen alsmede de kosten die de Commissie van de Europese Gemeenschappen in het kader van deze procedure heeft gemaakt.


(1)  PB C 107 van 26.4.2008.