20.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 141/41


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 5 mei 2009 — ars Parfum Creation & Consulting/BHIM (Vorm van verstuiver)

(Zaak T-104/08) (1)

(„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk - Vorm van verstuiver - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Motiveringsplicht - Artikel 7, lid 1, sub b, artikel 73 en artikel 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94”)

2009/C 141/84

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordigers: A. Späth en G. Hasselblatt, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: R. Pethke, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 8 november 2007 (zaak R 1656/2006-1) betreffende de inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande in de vorm van een verstuiver als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

ars Parfum Creation & Consulting GmbH wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 107 van 26.4.2008.