Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 oktober 2009 – Commissie/Duitsland

(Zaak C‑275/08)

„Niet-nakoming – Richtlijn 93/36/EEG – Overheidsopdrachten voor leveringen – Levering van software voor beheer van registratie van motorvoertuigen – Procedure van gunning via onderhandelingen, zonder voorafgaande bekendmaking van aankondiging van opdracht”

1.                     Beroep wegens niet-nakoming – Recht van beroep van Commissie – Uitoefening niet afhankelijk van bestaan van specifiek procesbelang (Art. 226 EG) (cf. punten 26‑27)

2.                     Harmonisatie van wetgevingen – Beroepsprocedures inzake plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor uitvoering van werken – Richtlijn 89/665 (Art. 226 EG; richtlijn 89/665 van de Raad) (cf. punten 30‑42)

3.                     Harmonisatie van wetgevingen – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen – Richtlijn 93/36 – Afwijkingen van gemeenschappelijke regels (Richtlijn 93/36 van de Raad, art. 6, leden 2 en 3) (cf. punten 54‑56)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van artikel 6 juncto artikel 9 van richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PB L 199, blz. 1) – Overeenkomst voor de levering van een softwareapplicatie voor het beheer van de registratie van voertuigen, die zonder aanbestedingsprocedure is gesloten tussen twee publiekrechtelijke organen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens voor gemeenten

Dictum

1)

Doordat de Datenzentrale Baden-Württemberg een opdracht voor de levering van software voor het beheer van de registratie van motorvoertuigen heeft geplaatst via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht, is de Bondsrepubliek Duitsland de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen.

2)

De Bondsrepubliek Duitsland wordt verwezen in de kosten.