26.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/49


Beroep ingesteld op 29 november 2007 — Frankrijk/Commissie

(Zaak T-432/07)

(2008/C 22/92)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues en A.-L. During, gemachtigden)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren beschikking 2007/647/EG van de Commissie van 3 oktober 2007 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (1), voor zover daarbij bepaalde uitgaven van verzoekster ten gunste van verenigingen van groente- en fruittelers voor de begrotingsjaren 2003 en 2004 worden uitgesloten;

de Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster vordert nietigverklaring van de bestreden beschikking op grond dat de Commissie artikel 11 van verordening nr. 2200/96 van de Raad (2) onjuist heeft uitgelegd en toegepast door te oordelen dat de Franse regering de in deze bepaling vastgestelde criteria voor erkenning van verenigingen van groente- en fruittelers niet in acht heeft genomen.


(1)  Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4477, PB L 261, blz. 28.

(2)  Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (PB L 297, blz. 1).