26.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/26


Beroep ingesteld op 7 november 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen

(Zaak C-492/07)

(2008/C 22/50)

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: A. Nijenhuis en K. Mojzesowicz, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Polen

Conclusies

vast te stellen dat de Republiek Polen de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens richtlijn 2002/21/EG (1) van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn), doordat zij deze richtlijn en in het bijzonder artikel 2, sub k, inzake de definitie van abonnee niet correct in nationaal recht heeft omgezet;

de Republiek Polen te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 30 april 2004 verstreken.


(1)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.