Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 december 2009 – Commissie/Verenigd Koninkrijk

(Zaak C‑390/07)

„Niet-nakoming – Milieu – Richtlijn 91/271/EEG – Behandeling van stedelijk afvalwater – Artikel 3, leden 1 en 2, artikel 5, leden 1 tot en met 3 en 5, en bijlagen I en II – Nalaten van eerste aanwijzing van kwetsbare gebieden – Begrip ‚eutrofiëring’ – Criteria – Bewijslast – Relevante datum voor onderzoek van bewijselementen – Nakoming van verplichtingen tot inzameling – Ingrijpender zuivering van afvalwater in kwetsbare gebieden”

1.                     Milieu – Behandeling van stedelijk afvalwater – Richtlijn 91/271 –Aanwijzing van voor eutrofiëring kwetsbare gebieden – Eutrofiëring – Begrip (Richtlijn 91/271 van de Raad, art. 2, punt 11, en 5, lid 1) (cf. punten 26‑29, 33‑38)

2.                     Milieu – Behandeling van stedelijk afvalwater – Richtlijn 91/271 – Aanwijzing van voor eutrofiëring kwetsbare gebieden – Verplichting voor lidstaten om voor deze aanwijzing noodzakelijke gegevens te verzamelen (Art. 10 EG, 211 EG en 226 EG; richtlijn 91/271 van de Raad, art. 5, lid 1, en bijlage II) (cf. punten 32, 39, 42‑46, 355)

3.                     Beroep wegens niet-nakoming – Onderzoek van gegrondheid door Hof – In aanmerking te nemen situatie – Situatie bij verstrijken van in met redenen omkleed advies gestelde termijn (Art. 226 EG; richtlijn 91/271 van de Raad, art. 5, lid 1, en bijlage II A, sub a) (cf. punten 50‑63)

4.                     Milieu – Behandeling van stedelijk afvalwater – Richtlijn 91/271 – Ingrijpender zuivering van stedelijk afvalwater van agglomeraties met inwonerequivalent van meer dan 10 000 (Richtlijn 91/271 van de Raad, art. 5, lid 2, 3 en 5, en bijlage I B) (cf. punten 347, 357, dictum 1)

Voorwerp

Niet-nakoming – Artikelen 3, leden 1 en 2, 5, leden 1, 2, 3, en 5, en bijlage II bij richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135, blz. 40) – Nalaten om bepaalde gebieden aan te wijzen die als voor eutrofiëring kwetsbare gebieden hadden moeten worden aangewezen, alsook om te voorzien in ingrijpender zuivering van stedelijk afvalwater van agglomeraties met een inwonerequivalent van meer dan 10 000 dat wordt geloosd in kwetsbare gebieden of in gebieden die als kwetsbaar hadden moeten worden aangewezen

Dictum

1)

Door het stedelijk afvalwater van Craigavon (behandelingsinstallaties van Ballynacor en Bullay’s Hill) en Magherafelt niet ingrijpender te zuiveren, is het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 5, leden 2, 3 en 5, van richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

4)

De Portugese Republiek draagt haar eigen kosten.